Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği

4706 sayılı Kanunun Ek-3’ncü maddesine göre yapılacak olan ihale ilan bilgileri.

20 Ocak 2021

 

İLAN
OSMANİYE VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4706 sayılı Kanunun Ek-3’ncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre aşağıda yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.

 

SN

İli

İlçesi

Mahalle
 / Köy

Ada/
Parsel

Cinsi

Yüzölçüm
(m²)

Yatırıma
Konu
 Yüzölçüm  (m²)

İmar Durumu

Taşınmaz
 Rayiç
Değeri (TL)

Toplam
Değer (TL)

Son
Müracaat
Tarihi ve Saati

1

Osmaniye

Merkez

Çardak Köyü

121
/ 32

Ham Toprak

31.898,52

31.898,52

İmarsız

1.913.911,20

1.913.911,20

2.03.2021
/ 16:00

 

Teşvikten Yararlanma Şartları :

1- Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar.

2 - İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı  taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin,  tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan; (ancak, toplam sabit yatırım tutarı I ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III, IV, V ve VI ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan)

3 -Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini (%20) karşılayacak miktarda taahhüt içermeyen özkaynağa sahip olan. (- Yatırım teşvik belgesi / yatırım bilgi formunda yer alan sabit yatırım tutarının % 20 sini karşılayacak net özkaynak tutarının ödenerek muhasebeleştirilmesi halinde nakden ödenen tutarları için kasa kayıt belgesi ve/veya banka dekontlarının eklenmesi gerekmektedir. Herhangi bir taahhüt ve banka hesap blokesi kabul edilmeyecektir.)

4- Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içinde organize sanayi veya endrüstri bölgesi bulunması halinde bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilebilecek boş parsel bulunmaması veya bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,

5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yatırım yeri teşvikinden yararlanabilecektir.

6- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

7- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren,

8- Yapılacak yatırımın, 2012 / 3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listede (EK-2) İlimiz için (V. Bölge) desteklenen sektörler arasında yer alması gerekmektedir.

9- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.

Başvuru Şekli ve Bilgiler:

1- Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan yatırımcının; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Ek-1'de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte oluşturulacak 3 takım (1 asıl, 2 kopya) dosyanın kapalı zarf içinde (herhangi bir kazıntı ve silinti bulunmaksızın) ve üzerinde adı, soyadı ve tebligata esas olarak gösterilen açık adresin yazılarak yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) tutanak düzenlenmek suretiyle teslim eder. Bilgi ve formlar www.milliemlak.gov.tr adresinden de temin edilebilir.Ek-2’deki belgelerden olan son üç yıla ait karşılaştırmalı bilançonun ilgili Vergi dairesince; geçmiş yıla ait kesin mizan ile cari yıla ait geçici mizanın Mali müşavirce onaylı olması gerekmektedir. - Vaziyet Planı; 1/200 veya 1/500 ölçekli parsel sınırı ve yapı yaklaşma sınırının belirtildiği varsa tüm imar koşullarının işlendiği taşınmazlar üzerine yapılacak bütün yapıların ve yatırım için gerekli açık sahaların ölçülerinin ve alanlarının belirtildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığının proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

2- Yatırımcının vergi borcu olmadığına dair belgenin  ( "Kamu İhale Kurumu mevzuatına göre vergi borcu bulunmamaktadır." yazısı kabul edilmemektedir.) yeni tarihli olması gerekmektedir.(Herhangi bir mevzuat içermeyecek şekilde olmalıdır.)

3- Başvuru sırasında yatırımcının, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 1.000,00 (Bin) TL (BAŞVURU BEDELİ) yatırarak, alındı makbuzunun  Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) ibraz edildikten sonra diğer bilgi belgelerin kapalı zarf içerisinde verilmesi mecburidir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.

5- Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler. Ancak, postada doğabilecek gecikmeden dolayı idare ya da komisyon sorumlu tutulamaz.

6 – Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14’üncü maddesine göre kurulacak komisyonun aynı Usul ve Esasların 15'inci maddesine göre  yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.

7- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazda, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere yönelik uygulama projelerinin yaptırılması gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yapılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bir yıl süreyle ve bedelsiz olarak ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.Taşınmaz üzerinde kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken uygunluk görüşlerinin temin edilmesi yatırımcıya aittir. 

8– Taşınmazların hukuki ve diğer nedenlerden dolayı ilan sonrasında yatırımdan kaldırılması halinde başvuran yatırımcılar idareden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamazlar.

9– İrtifak hakkı tesisi işlemlerine ilişkin osmaniye.csb.gov.tr ile www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden ve (0 328 826 15 10) nolu telefondan bilgi alınabilir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 İLAN OLUNUR

Ekler:

Başvuru belgesi. Tıklayınız.

Yatırımcıdan istenilecek bilgi ve belgeler. Tıklayınız.

Yatırım bilgi formu. Tıklayınız.

Yatırım teşvik uygulamalarındaki bölgeler ve bölgeler kapsamındaki iller.  Tıklayınız.

İllerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlere ilişkin sektör numaraları. Tıklayınız.

Bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve asgari yatırım tutarları veya kapasiteleri. Tıklayınız.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır