Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR (YAPI DENETİME TABİ)
NO

RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR


(YAPI DENETİME TABİ)

1 BAŞVURU DİLEKÇESİ
2 KİMLİK FOTOKOPİSİ
3 GÜNCEL TAPU KAYDI
4 TAPU MALİKLERİNİN/HİSSEDARLARININ MUVAFFAKATNAMESİ (En az yüzde 51)
5 NUMARATAJ
6 İMAR ÇAPI
7 PROJELER VE EKLERİ - 4 TAKIM
8 YAPI SAHİBİ VE YAPI MÜTEAHİDİ ARASINDAKİ NOTER SÖZLEŞMESİ VE EKİ TEKNİK ŞARTNAME
9 YAPI DENETİM KURULUŞU;
HİZMET SÖZLEŞMESİ, DENETİM TAAHHÜTNAMESİ, İZİN BELGESİ, İMZA SİRKÜSÜ.
YAPIYA İLİŞKİN BİLGİ FORMU (YİBF), PROJE KONTROL FORMU
10 DENETÇİLERİN İMZA BEYANI
11 YAPI DENETİM HİZMET HESABI VE BEDELİ 1. TAKSİDİ 
12 VAZİYET PLANI
13 ENERJİ KİMLİK BELGESİ ÖN HESAP SONUÇ RAPORU
14 ISI YALITIM HESAP RAPORU
15 APLİKASYON KROKİSİ (ASLI)
16 PLANKOTE (ASLI)
17 BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI
18 İNŞAAT ALAN HESABI
19 İNŞAAT BEYANNAMESİ (MİMAR)
20 YAPI MÜTEAHHİDİ;
YETKİLİSİ KİMLİK FOTOKOPİSİ, YETKİ BELGE NUMARASI ÇIKTISI, TAAHHÜTNAMESİ
21 ŞANTİYE ŞEFİ SÖZLEŞMESİ, TAAHÜTNAMESİ, KİMLİK FOTKOPİSİ, ODA KAYIT BELGESİ
22 MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK PROJELERİ TAAHHÜTNAMESİ
23 HARİTA, JEOLOJİ VE JEOFİZİK MÜHENDİSİ TAAHHÜTNAMELERİ VE SÖZLEŞMELERİ
24 DIŞ CEPHE İSKELESİ PROJESİ VE TAAHHÜTNAMESİ
25 FLASH (TÜM PROJELERİ KAPSAYAN)

4708 sayılı Kanun'un 1. maddesinde

Bu Kanun;

a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar,

b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar,

c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler,

d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân dışı alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı, hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar.

Ruhsata tabi olup, bu Kanun hükümlerine tabi olmayan yapılarda denetime yönelik fennî mesuliyet 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı ve 28 inci maddelerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir. Birden fazla müstakil yapının bulunduğu parsellerde, bütün yapıların toplam yapı inşaat alanının 200 metrekareyi geçmesi hâlinde de bu Kanun uygulanır.