Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Başvuru Belgeleri

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonunu tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Müteahhitlik numarası sorgulamak için tıklayın.

Yapı Müteahhitliği için herhangi bir belge verilmemekte olup sistem üzerinden yetki belge numarası tanımlanarak müteahhitlik sınıfı belirlenmektedir. İlgili kurumlar tarafından sistem üzerinden müteahhitlik kaydı görünmektedir.

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Başvurusu (Kendi arsası üzerine yapı yapacak olanlar)

Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere, yapı sahibine Geçici Yetki Belgesi Numarası verilir. 

1- Başvuru dilekçesi. İndirmek için tıklayın.

2- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) . İndirmek için tıklayın.

3- Taahhütname. İndirmek için tıklayın.

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Tapu Fotokopisi (Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatnamesi)

6- Dekont. Başvuru numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası almak için tıklayın.

Kendi yapısını yapacak vakıf, dernek ve benzerlerinin ticari işletmeleri ve kooperatifler için Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi başvurularında ise ek olarak aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

7- Başvuruyu imzalayanın başvura yapmaya yetkili olduğuna dair belge

8- Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesinin aslı

9- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi alınabilmesi için yapılacak yapının bodrum katı dışında en çok iki katlı olması ve toplam inşaat alanının 500 m2’den küçük olması şartı vardır.


Gerçek Kişi Yetki Belgesi Başvurusu

1. Başvuru dilekçesi. Dilekçede hangi gruba başvuru yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

       - Daha önceden Yetki Belgesi Bulunanalar için Başvuru Dilekçesi. İndirmek için tıklayın. .Müteahhitlik numarası sorgulamak için tıklayın.

       - Daha önceden Yetki Belgesi Bulunmayanlar için Başvuru Dilekçesi. İndirmek için tıklayın.

2- KEP (Kayıtlı elekronik posta) adresi. Başvuru dilekçesinde KEP (Kayıtlı elekronik posta) adresinin bulunması zorunludur.

3-Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) . İndirmek için tıklayın.

4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5-Ticaret Odası Kayıt Belgesi Aslı – Güncel Tarihli (Sicil kayıt sureti)

6-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Aslı - (Faaliyet türünde Müteahhitlik mesleğine esas NACE kodu bulunmak zorundadır) - Güncel Tarihli

7- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı- (Kuruluştan Başvuru yapılan güne kadar)

8- Dekont. Başvuru numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası almak için tıklayın.

9- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge  - Güncel Tarihli

10- Vergi Levhası Fotokopisi

11- İmza beyannamesi aslı

12- Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5). İndirmek için tıklayın.

13- Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7). İndirmek için tıklayın.

14- Ekonomik Ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2) . İndirmek için tıklayın.  (H ,G1 ve G grupları hariç)

15- Gelir Vergisi Beyannamesi (H ,G1 ve G grupları hariç)

16- Banka Referans Mektubu (Ek-3) . İndirmek için tıklayın.  (H grubu hariç)

17- Mesleki Ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4). İndirmek için tıklayın.  (H grubu hariç)

18- İş Deneyim Belgeleri  (H grubu hariç)


Tüzel Kişi Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Başvurusu

1. Başvuru dilekçesi. Dilekçede hangi gruba başvuru yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

       - Daha önceden Yetki Belgesi Bulunanalar için Başvuru Dilekçesi. İndirmek için tıklayın. Müteahhitlik numarası sorgulamak için tıklayın.

       - Daha önceden Yetki Belgesi Bulunmayanlar için Başvuru Dilekçesi. İndirmek için tıklayın.

2- KEP (Kayıtlı elekronik posta) adresi. Başvuru dilekçesinde KEP (Kayıtlı elekronik posta) adresinin bulunması zorunludur.

3-Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) . İndirmek için tıklayın.

4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Varsa ortakların her biri için ayrı ayrı kimlik fotokopisi)

5-Ticaret Odası Kayıt Belgesi Aslı – Güncel Tarihli (Sicil kayıt sureti)

6-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Aslı - Güncel Tarihli

7- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı - (Kuruluştan Başvuru yapılan güne kadar)

8- Ortaklık Teyit Belgesi Aslı

9- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge  - Güncel Tarihli

10- Vergi Levhası Fotokopisi

11- İmza beyannamesi aslı

12-  Dekont. Başvuru numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası almak için tıklayın.

13- Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5). İndirmek için tıklayın.

14- Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7). İndirmek için tıklayın.

15- Ekonomik Ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2) . İndirmek için tıklayın.  (H ,G1 ve G grupları hariç)

16- Kurumlar Vergisi Beyannamesi (H ,G1 ve G grupları hariç)

17- Banka Referans Mektubu (Ek-3) . İndirmek için tıklayın.  (H grubu hariç)

18- Mesleki Ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4). İndirmek için tıklayın.  (H grubu hariç)

19- İş Deneyim Belgeleri (H grubu hariç)

20- Ortak Girişim Beyannamesi  (Ek-6). İndirmek için tıklayın. (Ortaklık girişim ise)

21- Noter onaylı ortaklık sözleşmesi (Ortak girişim ise)