Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği

 ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri

1)   ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, yeni başvuruların e-ÇED sistemi üzerinden yapılmasını sağlayarak sistemin etkin kullanımı için gerekli tedbirleri almak  (yeni başvuru, mevcut durumlarda yapılan değişiklikler, kapsam dışı kararı, petrol ve jeotermal kaynakları ve maden arama faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler vb.)

2)   Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve proje ile ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak,

3)   ÇED Yönetmeliği gereğince düzenlenen “Halkın Katılımı Toplantısı” yerini Bakanlıkça belirlenmiş olan tarihte gerçekleşecek şekilde proje sahibi ile birlikte belirlemek ve toplantı yeri, günü ve saati hakkında Bakanlığa bilgi vermek, Halkın Katılımı Toplantısı ile ilgili zamanlama ve iletişim bilgilerini halka duyurmak,

4)   Halkın Katılımı Toplantısı’nı İl Çevre ve Şehircilik Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapmak, halkın proje hakkında bilgilendirilmesini, görüş, soru ve önerilerinin alınmasını sağlamak, e-ÇED sisteminin etkin kullanımını sağlayarak görüşlerinin ve halkın katılımı toplantısına ait tüm evrakın sisteme yüklenmesini sağlamak,

5)   ÇED Yönetmeliği gereğince Bakanlık tarafından verilen “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararının içeriğinin, karara esas gerekçelerin ve halkın görüş ve önerilerinin nihai ÇED Raporuna yansıtıldığını uygun araçlarla halka duyurmak,

6)   ÇED Yönetmeliği’nin seçme eleme kriterlerine tabi projelerini inceleyip değerlendirmek ve bu projelerle ilgili olarak “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesini vermek,

7)   “Yeterlik Belgesi Tebliği” kapsamında, Bakanlıkça verilen iş ve işlemleri yapmak,

8)   ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesine tabi çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelerle ilgili olarak, süresi içerisinde halkın bilgilendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak, ilgili diğer şube müdürlüklerinin görüşleri ile birlikte İl Müdürlüğü görüşünü vermek,

9)   Bakanlıkça belirlenen periyotlara ve formata göre, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, çevre durum raporlarının ülke ve il düzeyinde hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını yapmak, çevre göstergelerini oluşturmak, değerlendirmek ve raporlamak, çevre sorunları ve öncelikleri çalışmalarını yapmak,

10)    Çevre Bilgi Sistemlerine sorumluluk alanlarına giren konularda veri girişini sağlamak,

11)    İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi ve çevre izin/çevre izin ve lisansı başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak, uygun bulunması durumunda geçici faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı belgesi düzenlemek, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek,

12)    İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin çevre izni/çevre izni ve lisansı işlemlerinde kullanılmak üzere yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan belgeler (İl Müdürlüğü uygunluk yazıları, Valilik tespit raporları vb.) ile ilgili talepleri değerlendirmek, uygun bulunması durumunda bu belgeleri vermek,

13)    Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili mevzuatın ve mevzuatın uygulanmasına esas teşkil eden yazılım programının uygulanmasında karşılaşılan sorunları Bakanlığa bildirmek,

14)    Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili süreçlerde talep edilen numuneleri almak veya alınmasını sağlamak,

15)    Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firma ve araçlara MoTAT Sistemi kullanarak lisans vermek.

16)    İl Müdürlüğünce lisanslandırılmış atık taşıma araçlarını yılda en az 1 kez denetlemek, denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan firma ve araçların lisansını iptal etmek, lisans verilen ve lisansı iptal edilen firma ve araç bilgilerini Bakanlığa bildirmek.

17)    Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde belirtilen tutarlılık kontrolünü yapmak

18)    Egzoz gazı emisyon ölçümleri yetki belgesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yetkili istasyonlar tarafından egzoz emisyon ölçümüne tabi tutularak pul satışı yapılan araç listeleri ve aylık pul ve ruhsat bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

19)    Arıtma tesislerinin çıkışlarına kurulan gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin devreye alınması için kabul ve onay işlemlerini yapmak,

20)    İkinci seviye kalite güvence sistemi (KGS2) raporlarını ve Yıllık Geçerlilik Testini (YGT) incelemek, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları kapsamında; fizibilite, KGS2 ve YGT raporlarını Bakanlığa sunmak,

21)    Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Tebliğleri) çerçevesinde, tebliğ kapsamında yer alan atıkların uygunluk denetimini yapmak ve uygunluk yazısı düzenleyerek ithaline izin vermek,

22)    Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Tebliğleri) çerçevesinde, tebliğ kapsamında yer alan katı yakıtların uygunluk denetimini yapmak ve uygunluk belgesi düzenleyerek ithaline izin vermek,

 

23)    Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

24)    Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşlara ilişkin teknik ve idari kapasitenin artırılması amacıyla Bakanlık, ilgili birim, kurum, kuruluş ve sektörlerle işbirliği halinde eğitimlere katılmak ve gerek görüldüğü durumlarda eğitim vermek,

25)    2872 sayılı Çevre Kanununa göre ceza kesme işlemlerini yapmak,

26)    Bakanlığımızca yetkilendirilen Çevre Ölçüm ve Analizleri Laboratuvarlarının; emisyon ölçüm programı aracılıyla yapmış oldukları bildirimler sonucu emisyon, imisyon, çevresel gürültü ve titreşim ile ilgili tesis veya işletmelerde yapmış olduğu ölçümleri denetlemek üzere habersiz ve ani denetimler gerçekleştirmek,

27)    Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.