Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
İş Deneyimi

İş Deneyiminin Hesaplanması ve Güncellenmesi

Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.

Asgari iş deneyim tutarının belirlenmesinde "Sunulan iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde tek sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı olarak başvuru tarihinden geriye doğru son on beş yıl içerisinde alınmış iş deneyim belgelerinin en fazla miktarda olanın iki katı alınarak veya daha büyük sonuç vermek şartıyla, bitirilen işler içinde geriye doğru son beş yıl içinde bitirdiği işlerin bedelinin toplamı alınarak iş deneyim tutarı belirlenir. Toplama işleminde son on beş yıl içerisindeki en büyük işin iş deneyim miktarının üç katından fazlası dikkate alınmaz.”

İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş durum belgeleri, iş denetleme belgeleri ve iş yönetme belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir. Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri listesinde II-B(4), II-C, III-A(11) ve B(1), IV-A(10) grubu yapılar 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasına göre değerlendirilir. Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır.

b) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

c) Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

ç) Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

d) İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.

e) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, belge grubu geçerlik süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

 

II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılırken, yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür işlerden elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında değerlendirilir. 

 

“Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.” (Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 46. maddesinin altıncı fıkrası)

İş deneyim belgesinin güncellenmesi örneği;

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/BelgeGuncelle.aspx

 

Diploma bazında 2022 yılı için yıllık iş deneyim miktarı = 817.500,00 TL