Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği

Toprakkale Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Taşınmaz Satışı için Hazırlanan İhale İlan Metni (12.12.2023)

30 Kasım 2023
Sıra No Taşınmaz No Mah/ Köy Ada Parsel Yüzölçümü m2 Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmin  Edilen Bedel TL Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 80030101883 Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  116 11 188,57m2 Tam Arsa Konut Alanı (A-5) 254.600,00 TL 63.650,00 TL 12.12.2023 09:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih ve saaatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Toprakkale Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanacak komisyon eliyle satış ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Toprakkale Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar,
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri,
c ) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirilmeleri,
ç) Geçici teminat yatırmış olmaları, (Aşağıda belirtildiği şekilde )
*Türk Lirası üzerinden yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin makbuzu (Geçici teminat bedellerinin Toprakkale Malmüdürlüğü veznesine veya bu birimin Ziraat Bankası TR90 0001 0017 1600 0010 0059 93 İBAN numaralı hesabına dekontun/alındı belgesinin açıklama kısmına hangi taşınmaza (mahalle /köy-ada-parsel) ilişkin olduğu belirtilerek yatırılabilir. Banka aracılığı ile yatırılması halinde muhasebe kayıtlarına intikal etmiş olması şarttır.)
*2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara uygun ( süresiz, şube limit içi düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek ve banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) mevduat veya katılım bankalarınca düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
*Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)    *Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarınca verilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
d) İşin gereğine göre (Değişik ibare:RG-5/10/2022-31974) İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/l0/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-l/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. 
5- Taşınmazın satış  bedelinin peşin ödenmesi halinde indirim uygulanır ve taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az 1/4 i peşin kalanı ise 2 yılda taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saattinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden doyalı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- İhale Komisyonu, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Hazine taşınmazlarının satış bedeli Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) belirlemiş olduğu oranlar üzerinde dönersermaye ücreti tahsil edilecektir.   *5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde 1)                                                    *5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş)    10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında Döner Sermaye Ücreti tahsil edilmektedir.
9- İhale ilanı http://milliemlak.gov.tr, Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Toprakkale Kaymakamlığı  Web adresinden öğrenebilir.  
  İlan olunur


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır