Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre Düzeni Nazım İ.P. Çalışmaları

Çevre Düzeni Nazım İmar Çalışmaları

Çevre Düzeni Planı :
Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması karalarını belirleyen, 1/100.000, 1/50.000 veya 1/25.000 öl?ekte Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu ?er?evesinde yapılan, yaptırılan, ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan plandır.
B) Uygulama alanımızda kalan 1/25.000 öl?ekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planları Bakanlığımızca onaylanmış olup, onay tarihleri, nüfus ve alanları aşağıda gösterilmiştir:
1/25.000 öl?ekli İskenderun Körfezi ve yakın ?evresi ?evre düzeni planı Bakanlığımıza 14.09.1994 Tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İlimizi kapsayan 4 adet 1/25.000 öl?ekli harita bulunmaktadır.